quadrennium

(redirected from quadriennium)
Also found in: Thesaurus.

quad·ren·ni·um

 (kwŏ-drĕn′ē-əm)
n. pl. quad·ren·ni·ums or quad·ren·ni·a (kwô-drĕn′ē-ə)
A period of four years.

[Latin quadriennium : quadri-, quadri- + annus, year; see at- in Indo-European roots.]

quadrennium

(kwɒˈdrɛnɪəm)
n, pl -niums or -nia (-nɪə)
(Units) a period of four years
Also: quadriennium
[C17: from Latin quadriennium, from quadri- + annus year]

quad•ren•ni•um

(kwɒˈdrɛn i əm)

n., pl. quad•ren•ni•ums, quad•ren•ni•a (kwɒˈdrɛn i ə)
a period of four years.
[1815–25; < New Latin, alter. of Latin quadriennium=quadri- quadri- + -enn-, comb. form of annus year]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.quadrennium - a period of four years
period, period of time, time period - an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
4) Con gerundio y verbo simultaneamente; por ejemplo "Espirou por derradeyro miseravelmente, avendo quatro annos inteyros que jazia entrevado", Expirauit tandem misere, cum per integrum quadriennium iaceret captus membris.
4) Vtentes gerundio simul et uerbo; uerbi gratia Espirou por derradeyro miseravelmente, avendo quatro annos inteyros que jazia entrevado, "Expirauit tandem misere, cum per integrum quadriennium iaceret captus membris.
n 3r: "cum iam ferme quadriennium in urbe florentissima eam orationem interpretarer quae pro Q.