quinquennium


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.

quin·quen·ni·um

 (kwĭn-kwĕn′ē-əm, kwĭng-)
n. pl. quin·quen·ni·ums or quin·quen·ni·a (-kwĕn′ē-ə)
A period of five years.

[Latin quīnquennium : quīnque, quinque- + annus, year; see at- in Indo-European roots.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

quinquennium

(kwɪnˈkwɛnɪəm) or

quinquenniad

n, pl -nia (-nɪə) or archaic -ads (-ˌædz)
a period or cycle of five years
[C17: from Latin quinque five + annus year]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

quin•quen•ni•um

(kwɪnˈkwɛn i əm, kwɪŋ-)

also quin•quen•ni•ad

(-ˌæd)

n., pl. -quen•ni•ums, -quen•ni•a (-ˈkwɛn i ə) also -quen•ni•ads.
a period of five years.
[1615–25; < Latin quīnquennium; see quinque-, biennium]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.quinquennium - a period of five years
period, period of time, time period - an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations

quinquennium

[kwɪŋˈkwenɪəm] N (quinquennia (pl)) [kwɪŋˈkwenɪə]quinquenio m
Collins Spanish Dictionary - Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

quinquennium

n pl <quinquennia> (form)Jahrfünft nt
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
13 [seccion] 7 dispone: <<Similiter atque in Coetui Generali Ordinario, in fine Coetus Specialis Consilium Speciale Secretariae Generalis constituitur ad quinquennium, quo transacto Romanus Pontifex decemit ipsumne Consilium prorogandum arque Sodales confirmandi vel substituendi sint>>.
Decreto diei 29 iunii 2012 Exc.mus Episcopus D Rev.dum V, presbyterum Dioecesis D, ad officium Vicarii iudicialis ad quinquennium nominavit, at vero eum iam die 29 maii 2013 ab hoc officio amovit.
(45) There was a tentative discussion on the possibility of salvation for those not explicitly confessing faith in Christ during the second quinquennium (1978-1982) of that dialogue, and no unanimity' was reached.
legem consules conscripserunt qua Pompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentariae toto orbe terrarum daretur, alteram Messius qui omnis pecuniae dat potestatem et adiungit classem et exercitum etmaiusimperium inprovinciis quam sit eorum qui eas obtineant (31).
His genius for administration and political survival catapulted him to the post of Nero's tutor and shadow philosopher-king during the tranquil quinquennium. Later, as a member of the failed conspiracy to supplant the enfant terrible with C.
(29.) Paul VI, Apostolic Constitution Regimini ecclesiae universae (August 15, 1967) introduction: "Hue accedit, ut Congregationum Praepositi et Membra, sive Cardinales sive Episcopi, et Consultores in posterum nonnisi ad quinquennium assumentur, licet eiusmodi munus iis possit Summi Pontificis iudicio prorogari.
During the first phase that is the period 1960-1980, state intervention has concerned indicative planning (quinquennium plans) and "state capitalism".