sanitarium

(redirected from salutarium)
Also found in: Thesaurus, Medical.
Related to salutarium: sanitarium

san·i·tar·i·um

 (săn′ĭ-târ′ē-əm)
n. pl. san·i·tar·i·ums or san·i·tar·i·a (-ē-ə)

[New Latin sānitārium, from Latin sānitās, health; see sanity.]

sanitarium

(ˌsænɪˈtɛərɪəm)
n, pl -riums or -ria (-rɪə)
(Medicine) the US spelling of sanatorium
[C19: from Latin sānitās health]

san•i•tar•i•um

(ˌsæn ɪˈtɛər i əm)

also sanatoriumn., pl. -tar•i•ums, -tar•i•a (-ˈtɛər i ə)
an institution for the preservation of health; health resort.
[1850–55; < Latin sānit(ās) health (see sanity) + -ārium -ary]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.sanitarium - a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseasessanitarium - a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases
hospital, infirmary - a health facility where patients receive treatment
Translations
مَصَح عَقْلي
sanatorium
sanatorium
heilsuhæli
sanatorija

sanitarium

(sӕniˈteəriəm) plurals ˌsaniˈtariums ~ˌsaniˈtaria noun
(American) a sanatorium.

san·i·tar·i·um

n. sanatorio, institución de salud de rehabilitación fisica o mental.
References in periodicals archive ?
Vir prudens utique rerum salutarium, ac divini iuris consultus, de sua salute propinquorumque et sociorum anxius, tum appulsus in patriam suavissimi cupidissimus.