saxatile


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

sax·a·tile

 (săk′sə-tīl′, -tĭl)
adj.
Saxicolous.

[Latin saxātilis, from saxum, rock; see sek- in Indo-European roots.]

saxatile

(ˈsæksəˌtaɪl; as specific name sækˈsætɪlɪ)
adj
(Botany) growing on or living among rocks
[C17: from Latin saxitilis, from saxum rock]

sax•a•tile

(ˈsæk sə tɪl)

adj.
living or growing on or among rocks; saxicoline.
[1645–55; < Latin saxātilis frequenting rocks, derivative of sax(um) rock]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.saxatile - growing on or living among rocks
References in periodicals archive ?
Y briwydd wen (Galium saxatile; heath bedstraw) oedd blodyn arall oedd i'w weld yna yn ogystal a melog y cwn (Pedicularis sylvatica; lousewort).
Species apparently restricted to cedar glades in these habitats include Arphia sulphurea (Fabricius), Melanoplus ingrami Hill, Spharagemon saxatile Morse and Trachyrhachys kiowa (Thomas).
Roedd y friwydd wen (Galium saxatile, heath bedstraw) yn amlwg hefyd ar ochr y ffordd, ac mae hwn fel rheol yn tyfu ar dir asidig, sych.
Trim back by hard pruning with shears arabis, aubretia, iIberis and alyssum saxatile after flowering.
Favourites include aubrieta, Alyssum saxatile, campanula, helianthemum, phlox and lithospermum.
saxatile All Rare Austria, France, Italy, Switzerland T.