shakudo


Also found in: Wikipedia.
Related to shakudo: Shibuichi

shakudo

(ˈʃækʊˌdəʊ)
n
(Metallurgy) a Japanese alloy of copper and gold having a dark bluish-purple colour
References in periodicals archive ?
Marlowe-Crowne Scale (MCS): the development of MCS in Japanese and its meaning [Marlowe-Crowne shakudo nihongo ban no sakusei to shakudo no imi ni tsuite].
Genpatsu jiko shakudo de shinpai na koto [Anxieties about a nuclear accident].
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, et al.
Non-naturalized are: daimio, dairi, inro, itzebu, kago, k'ai shu, kanji, kirin, kobang, Rinzai, sennin, seppuku, shaku, shakudo, shippo, soroban, soshi.