slippily


Also found in: Thesaurus.

slip·py

 (slĭp′ē)
adj.
Slippery.

slip′pi·ly adv.

slippily

(ˈslɪpɪlɪ)
adv
in a slippy manner