sluit

sluit

(sluːt)
n
(Physical Geography) South African a water channel usually formed by or constructed for rainwater
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Goeie voorbeelde sluit in skoolprogramme wat deur die ministerie van onderwys ingestel is; opleiding vir gesondheidswerkers deur die ministerie van gesondheid oor seksuele geweld en geweld deur 'n lewensmaat; en ouerskapprogramme wat toenemend gewild word namate belanghebbendes die noodsaaklikheid daarvan besef.
Samsa-masjien bied nie voorstellings van geweld nie, maar sluit eerder by 'n verdere kenmerk van vernuwing in die postapartheid letterkunde aan wat na 2000 verskyn het.
Ons klasmaats, met wie ons op dieselfde verdieping in die mediese koshuis gebly het, sluit in Frik Booysen en Johan van Wyk, internasionaal bekende lewerchirurg.
Die openingsgedig, 'duiwedanser', sluit aan by die slotgedig van een van sy vorige bundels Sloper wat eindig met die gedig 'Valkenier'--beide is gedigte waarin enkelfigure en voels 'n belangrike metaforiese en selfs simboliese rol vervul, 'n Verdere ooreenkoms tussen die twee bundels is die groot getal verhalende verse wat in Sloper, veral in die afdeling 'Langnagvure', figureer, maar in Amper elders baie sterker uit die verf kom.
Dit boek sluit aan op de eerder verschenen studie van Gerard Termorshuizen (2001) over de geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers in de negentiende eeuw.
Dit sluit 'n sterk plaaslike sosiale bewussyn van die voorkoms van dwelmmisbruik, prostitusie en bendebedrywighede in Eersterust in.
Hierdie afdeling, wat onder andere verwys na die Titanic, sluit af met woorde wat weereens die efemere aard van 'n verhouding uitspel: "'n Skip is 'n verhouding, / sinkend" (p.
Van die pryse sluit in: die Suid-Afrikaanse Waarheid- en Versoeningstoekenning in 2001, asook 'n Fleur du Cap-prys vir sy vertolking van Bambi Kellerman (Evita se suster) in die kabaret F.A.K.
Sy sluit aan by die 'kwartet' van Zip Scholtz (haar man) en jarelange vriende Koos Louw en Flip Snyman.
In aansluiting by laasgenoemde illustreer Johann Lodewyk Marais in sy artikel die deurlopende rol van die nafuurwetenskappe in Cloete se werk--meer spesifiek die 'spore van die Darwinisme in Cloete se poesie.' Derhalwe is dit myns insiens onvanpas om na Cloete as bloot religieuse digter te verwys, want soos hierdie artikel inderdaad aantoon, sluit die digter hom onder meer nie af van die evolusieleer waaroor daar vir jare al in Amerikaanse skole baklei word nie--en 'n stryd wat ook nou hier ter lande kop uitsteek.
Straver sluit aan bij de 'vensters' zoals gevolgd in het geschiedenisonderwijs en verschaft in zes chronologische hoofdstukken de hoofdlijnen van de Molukse geschiedenis.