starry saxifrage


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.starry saxifrage - small often mat-forming alpine plant having small starlike white flowers; Europe
genus Saxifraga, Saxifraga - type genus of the Saxifragaceae; large genus of usually perennial herbs of Arctic and cool regions of northern hemisphere: saxifrage
breakstone, rockfoil, saxifrage - any of various plants of the genus Saxifraga
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
Stern-Steinbrech
References in periodicals archive ?
The Scottish mountains contain many areas wet habitats and of bogs, and these host species such as the starry saxifrage (Saxifraga stellaris), found on Ben Nevis, pictured, as high as 1340m.
Y blodau Arctig Alpaidd oedd un o'r rhesymau eraill - rhai fel y tormaen serennog (Saxifraga stellairs; starry saxifrage), y derig (Dryas octopetala; mountain avens), a brwynddail y mynydd neu lili'r Wyddfa (Lloydia serotina; Snowdon Lily), er mae enw gwyddonol lili'r Wyddfa wedi cael ei newid erbyn hyn i Gagea serotina.
Mae'r tormaen serennog (Saxifraga stellaris; starry saxifrage) a'r tormaen llydandroed (Saxifraga hypnoides; mossy saxifrage) ill dau yn tyfu yma.