statant


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to statant: regardant

statant

(ˈsteɪtənt)
adj
(Heraldry) heraldry (of an animal) in profile with all four feet on the ground
[C15: from Latin, apparently from irregularly formed present participle of stāre to stand]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

sta•tant

(ˈsteɪt nt)

adj.
(of a heraldic animal) standing in profile with the feet on the ground.
[1490–1500; < Latin stat(us) + -ant]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.statant - standing on four feet
heraldry - the study and classification of armorial bearings and the tracing of genealogies
erect, upright, vertical - upright in position or posture; "an erect stature"; "erect flower stalks"; "for a dog, an erect tail indicates aggression"; "a column still vertical amid the ruins"; "he sat bolt upright"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Until now, it has been a mild lion statant - a standing lion - but from this week it is becoming a fierce and roaring lion.
O kiekviename etape yra didelis kiekis informacijos bei darbo jegos intensyvumas, kuri reikia paskirstyti tarp ivairiu projekto dalyviu, nes statant objektus daPniausiai dalyvauja daugelis skirtingu asmenu ir organizaciju, t.
Jie uztikrina tai, kas svarbiausia--pripazinima lauke, kulturinio kapitalo atitikima, galimybe igyvendinti architekto vizija (daugiau negu statant daugiabuciu kompleksa), pastatu gali geretis daug zmoniu.
Taigi architekturos svarbos visuomenes gyvenimui pripazinimo Europos Sajungos teises aktuose, taip pat programiniuose Lietuvos dokumentuose netruksta, taciau kartu nenutyla ir viesai reiskiama kritika, kad visuomenes interesai architekturos, ypac viesuju pirkimu, srityje atstovaujami itin blogai, kad esamas Lietuvos viesuju pirkimu teisinis reguliavimas bei jame itvirtintas maziausios kainos kriterijus neuztikrina visuomenei svarbiu statiniu architekturines kokybes, kad biudzeto lesos statant ar rekonstruojant statinius, formuojant ju architektura panaudojamos labai neefektyviai, o kartais net visuomenei zalingai.
Kaip matyti is konteksto, kai kurie terminai SMT vartoti kita reiksme nei dabar: kursantas ("<...>20 darbininka ir kursantu treniravosi naujo budo namus statant, gi 4 kursantai tapo nedegamu trobesiu statymo specialistais <...>" SMT 5: 14) zurnale reiskia praktikanta; bosas ("Rafinavimui pasibaigus, tyrus aliejus nuleidziama i tam tikrus bosus nusistoveti <...>".
Statant, eksploatuojant, remontuojant ir rekonstruojant pastatus suvartojama daug energijos, medziagu, finansu ir daromas didelis poveikis aplinkai.
Be kitu statiniu, jo palikima sudaro Griskabudzio baznycios varpine, Veiveriu baznycios bokstas ir priestatas, didelio aukscio mediniai pastoliai, naudoti statant sv.
Statybos rangos santykiai tiesiogiai tarp busto igijejo (uzsakovo) ir rangovo dazniausia susiklosto statant individualu nama arba nedidelio skaiciaus butu daugiabuti nama.
Dalyvavo sudarant ir matuojant vertikaluji Lietuvos geodezini tinkla, statant didelius ivairios paskirties objektus, kaip antai: "Siemens" arena, pietinis ir vakarinis Vilniaus aplinkkeliai, Karaliaus Mindaugo tiltas, Utenos arena ir daugeli kitu.
Todel statant energetiskai efektyvius pastatus labai svarbu dar projektuojant priimti teisingus sprendimus del ju sildymo sistemu.
Tai pasiekiama organizuojant ivairius kulturinius renginius, kuriant mokslo ir technologiju centrus, statant sporto kompleksus aukUciausio lygio renginiams, stiprinant susisiekimo sistema, jos konkurencinguma.