stouten

(redirected from stoutening)

stout·en

 (stout′n)
tr. & intr.v. stout·ened, stout·en·ing, stout·ens
To make or become stout or stouter.

stouten

(ˈstaʊtən)
vb (tr)
to make or become stout or stouter

stout•en

(ˈstaʊt n)

v.i., v.t.
to make or become stout.
[1825–35]
Translations