stukkend

stukkend

(ˈstʌkɪnt)
adj
1. broken; wrecked
2. drunk
adv
very much; extremely
[from Afrikaans]
References in periodicals archive ?
Elders word ook daarna verwys hoe sy haar hande stukkend moes werk (9, 25).
Om die heilige ikone te verbrand of stukkend te skeur, om die vernames bespotlik voor te stel of te karnavaliseer en om die gevestigde opvattings weg te lag, is vir Zen ander maniere om denkraamwerke te oorskry en die verstand oop te maak vir verligting.
Dit was nie my ma wat die Pyrex-bak stukkend gegooi het nie.
Skerwe, veral van glas en ook van woorde, breek, sny, stukkend kerf is tipiese taal van Botha.
Terselfdertyd raak 'n koei buite die kliniek in die slap doringdrade van die omheining verstrik en die student tref die dier aan, "die dun vel om die uier en die spene stukkend en bloederig" (p.
Anders as Larey wat 'n doelbewuste breuk met die verlede bewerkstellig deur haar eks-man se proefbuise stukkend te trap, is Berta as gevolg van haar omstandighede en keuses nie in staat om uit die foute van die verlede te leer nie; trouens, sy werk daaraan mee dat die geskiedenis hom in 'n sekere mate herhaal.
Skrik hy vir iets voor hom terwyl jy jou hande vol het om hom op 'n stywe galop te hou, steek hy so viervoet vas dat jy die ding daarvoor, wat dit ook al is, of stukkend of dood val.
dit is die aardige van geluk jy maak dit waar of jy maak dit stukkend
Mens dra die geskiedenis stuk-stuk met jou saam totdat dit naderhand heeltemal stukkend is" (Woordwerk, 202).
Uiteindelik slaan sy weens frustrasie die vensters stukkend, want sy kry dit hie reg om die vensters, volgens die opdrag van haar werkgeefster, soos die lug te laat lyk nie.
So peins dominee Van Velde in sy studeerkamer in Worcester toe hy jare later met sy uittrede koerantknipsels van destyds uitpak en stukkend skeur.