takkies


Also found in: Wikipedia.
Related to takkies: Tekkies

takkies

(ˈtækɪz)
pl n
(Clothing & Fashion) informal South African a variant spelling of tackies
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Note as well that nobody wearing jeans, T-shirts and takkies will be allowed into the venue.
A pair of old takkies are all you need for wading; unless you fish in deep midwinter I don't think chest or hip waders are necessary or desirable.
There are several examples of un-translated words from Afrikaans in this novel of English expression; some of which include broers, dood, dronklap, lekker, neek, skander, skelim, skollies, takkies and so on.
I would rather put on my gym outfit, cap and takkies and go walk/run to support and get involved in the cause to fight breast cancer.
Dit is juis waarom die illustrasie van die voeltjie op die voorblad van die boek gepas is--die hoofkarakter ervaar haar lewe as een waar sy van nes tot nes vlieg, maar nooit te lank bly nie en elke keer wanneer sy aanbeweeg, bly daar altyd takkies agter, selfs al word die nes afgebreek: "Binne die huis lyk alles soos sy dit onthou, alles is nog daar, en tog voel dit nie dieselfde nie" (48).
Tenders are invited for Widening and Improvement of Road and Construction of drain of Bishnu Takkies road and bylane Upper Bazar Ranchi under W.