taxative

taxative

(ˈtæksətɪv)
adj
(Economics) of, relating to, or involving taxation
References in periodicals archive ?
Besides, the same accusative doubling is proposed as being connected with the taxative dative doubling, which characterizes standard Spanish and substandard Italianas well.
faltes que podien set un dit mes curt que 1'altre, una mirada guerxa, el cap desproporcionat, una orella massa grossa i, naturalment, 1'estretor de les espatlles o del pit (sabem que les lleis estetiques del Mon Mascle son taxatives pel que fa a 1'amplada minima de les espatlles o del pit dels seus subdits).