teachless

teachless

(ˈtiːtʃlɪs)
adj
without teaching