thalassocrat

thal·as·soc·ra·cy

 (thăl′ə-sŏk′rə-sē)
n. pl. thal·as·soc·ra·cies
Naval or commercial supremacy on the seas.

[Greek thalassokratiā : thalassa, sea + -kratiā, -cracy.]

tha·las′so·crat′ (thə-lăs′ə-krăt′) n.

thalassocrat

(θəˈlæsəˌkræt)
n
someone who dominates the sea
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Irwin, "The Politics of Precedence: First Historians on First Thalassocrats" in R.