thallous

(redirected from thallous acetate)

thal·lous

 (thăl′əs)
adj.
Of, relating to, or containing thallium, especially with valence 1.

thallous

(ˈθæləs)
adj
(Elements & Compounds) of or containing thallium, esp in the monovalent state

thal•lous

(ˈθæl əs)

also thal•li•ous

(-i əs)

adj.
containing univalent thallium.
[1885–90]