traditioner

traditioner

(trəˈdɪʃənə)
n
a rare variant of traditionist
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Bysantinska traditioner i Gotlands konst under 1100-talet.--FornvAaAaAeAnnne 2009, 104, 97-111.
Ledarna i verksamheten bor arbeta for att mojliggora ett oppet klimat dar ideer kan bli verklighet och verka for att kultur och varderingar i verksamheten utvecklas mot en okad teamkansla mellan alla professioner bortom hierarkier och traditioner. Patienten befinner sig langst ned i den hierarkiska pyramiden som praglar traditionell sjukvard.
Bergenserne havde ogsaa fra gammel Tid af havt et stort Ry som Privatskuespillere, og det Bergense Privattheater, der er mindre paavirket af de danske Traditioner, end Tildf?