tridimensional

(redirected from tridimensionally)

tri·di·men·sion·al

 (trī′dĭ-mĕn′shə-nəl, -dī-)
adj.
Of, relating to, or having three dimensions.

tridimensional

(ˌtraɪdɪˈmɛnʃənəl; -daɪ-)
adj
a less common word for three-dimensional
ˌtridiˌmensionˈality n
ˌtridiˈmensionally adv

tri•di•men•sion•al

(ˌtraɪ dɪˈmɛn ʃə nl, -daɪ-)

adj.
having three dimensions; three-dimensional.
[1870–75]
tri`di•men`sion•al′i•ty, n.