troche

(redirected from troch)
Also found in: Thesaurus, Medical.
Related to troch: trouch, Trochanteric bursitis

tro·che

 (trō′kē)
n.
A small, circular medicinal lozenge; a pastille.

[Back-formation from Middle English trocis, troches (taken as pl.), from Old French trocisse, from Late Latin trochiscus, from Greek trokhiskos, diminutive of trokhos, wheel, from trekhein, to run.]

troche

(trəʊʃ)
n
(Pharmacology) med another name for lozenge1
[C16: from French trochisque, from Late Latin trochiscus, from Greek trokhiskos little wheel, from trokhos wheel]

tro•che

(ˈtroʊ ki)

n., pl. -ches.
a small tablet or lozenge, usu. a circular one, made of medicinal substance worked into a paste with sugar and mucilage or the like and dried.
[1590–1600; back formation from troches, earlier tro(s)chies, late Middle English trocis < Middle French trocisse < Latin trochiscus < Greek trochískos, diminutive of trochós wheel]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.troche - a medicated lozenge used to soothe the throattroche - a medicated lozenge used to soothe the throat
lozenge - a small aromatic or medicated candy
Translations

troche

n pastilla para chupar
References in periodicals archive ?
Table 3.The correlation between static muscular strength inthe legs and back, Kicking distance and BMD, BMC (Fem Neck Troch, Wards-Tri and L2-L4).
Chcem zazelat vsetkym svojim kolegom--clenom redakcnej i vedeckej rady, technickym spolupracovnikom, ale aj prispievatel'om a citatel'om--priaznivu a tvorivu atmosferu, sustavny nepokoj v "dusi" vedca, bohatstvo poznatkov, ktore si mozno vzajomne odovzdat aj zasluhou nasho, vedeckeho casopisu E+M Ekonomie a Management, o zvysovanie kvality a uznania ktoreho sa budem starat v najblizsich troch rokoch ako sefredaktorka.
Popis oblasti, ktore sa zvazuju v kvalite zivota, mozno zadelit' do troch hlavnych skupin [7]:
Monografiu tvori pat' samostatnych vedeckych studii, ktore su problemovo rozclenene do troch casti obsahovo logicky prepojenych.