tsurikomishi-ashi

tsurikomishi-ashi

footsweep maneuver