tubaist


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to tubaist: tubist

tu·ba

 (to͞o′bə, tyo͞o′-)
n.
1. A large, valved, brass instrument with a bass pitch.
2. A reed stop in an organ, having eight-foot pitch.

[Italian, from Latin, trumpet; akin to tubus, tube.]

tu′ba·ist, tu′bist n.

tubaist

(ˈtjuːbəɪst)
n
a musician who plays the tuba
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Leth-slighe troimhe tha thu a' tuigsinn carson nach robh iad a-riamh a' bruidhinn air an tubaist. Tha an sgriopt, cuideachd air a sgriobhadh le Mairi, cho geur agus gu bheil thu air do ghearradh.
Twice the tubaist is asked to glissando "to highest note"- it is hard to tell if this is playful or out of frustration (let's assume the former!).
Saoilidh mi gur e sin as adhbhar nach deach Theresa May a bhruidhinn ri teaghlaichean Grenfell an latha as deidh na tubaist uabhasaich.