tubaist


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to tubaist: tubist

tu·ba

 (to͞o′bə, tyo͞o′-)
n.
1. A large, valved, brass instrument with a bass pitch.
2. A reed stop in an organ, having eight-foot pitch.

[Italian, from Latin, trumpet; akin to tubus, tube.]

tu′ba·ist, tu′bist n.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

tubaist

(ˈtjuːbəɪst)
n
a musician who plays the tuba
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Leth-slighe troimhe tha thu a' tuigsinn carson nach robh iad a-riamh a' bruidhinn air an tubaist. Tha an sgriopt, cuideachd air a sgriobhadh le Mairi, cho geur agus gu bheil thu air do ghearradh.
Twice the tubaist is asked to glissando "to highest note"- it is hard to tell if this is playful or out of frustration (let's assume the former!).
Saoilidh mi gur e sin as adhbhar nach deach Theresa May a bhruidhinn ri teaghlaichean Grenfell an latha as deidh na tubaist uabhasaich.