twee


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.

twee

 (twē)
adj. Chiefly British
Overly precious or nice.

[Alteration of tweet, baby-talk alteration of sweet.]

twee

(twiː)
adj
Brit excessively sentimental, sweet, or pretty
[C19: from tweet, mincing or affected pronunciation of sweet]
ˈtweely adv
ˈtweeness n

twee

(twi)

adj.
affectedly dainty or elegant.
[1900–05; appar. reduced from tweet (perhaps via pronoun twiˀ), mimicking child's pronoun of sweet]
twee′ness, n.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.twee - affectedly dainty or refinedtwee - affectedly dainty or refined  
refined - (used of persons and their behavior) cultivated and genteel; "she was delicate and refined and unused to hardship"; "refined people with refined taste"

twee

adjective (Informal)
1. sweet, pretty, cute, sentimental, quaint, dainty, cutesy (informal, chiefly U.S.), bijou, precious twee musical boxes shaped like cottages
2. sentimental, over-sentimental, soppy (Brit. informal), mawkish, affected, precious Although twee at times, the script is well-constructed.
Translations

twee

[twiː] ADJ (Brit) (pej) → cursi, afectado

twee

adj (+er) (Brit inf) → niedlich, putzig (inf); mannergeziert; clothesniedlich; descriptionverniedlichend; expressiongekünstelt; wordszuckersüß; it sounds tweees klingt geziert

twee

[twiː] adj (Brit) (fam, pej) (person) → affettato/a; (decor) → lezioso/a
References in periodicals archive ?
Daar bestaan egter nie 'n beduidende verskil in die proporsie Sothorespondente wat onderskeidelik "ja" en "nee" op Vraag 11 geantwoord het hie (p = 0,1105), en ook nie ten opsigte van die eerste reponskategorie van Vraag 12 en die ander twee kategoriee gekombineerd nie (p = 0,0633).
Letterkunde en politiek: dit is duidelik die twee passies in die ban waarvan Gordimer se lewe staan, albei onafskeibaar gekoppel.
It meant the group, which was once only known for its twee floral fabrics, made pounds 3million against losses of pounds 200,000 last year.
While there's no denying the pretty appeal of much of Mario's music that doesn't change the fact that it's all terribly twee.
Stefani is still an enjoyable if limited singer, with a delivery that sometimes approaches gutsy but often ends up in the twee category.
Ongelukkig begaan hy 'n paar keer die fout om Nederlandse uitdrukkings in sy Afrikaanse tekste te gebruik wat nie in Afrikaans bestaan nie, byvoorbeeld in "Monoloog in twee kleure" (38, 39): "bang vir hulle ongelyk" (my kursief).
Enkele belangrike kenmerke van die magies-realistiese teks wat in verband gebring word met kunstenaarskap in "Die swye van Mario Salviati" sluff onder meer in: die saambestaan van twee werelde, die vertwyfeling by die leser oor die interpretasie van gebeure as realisties of magies, die bevraagtekening van tradisionele opvattings oor tyd, ruimte en identiteit, die antiburokratiese standpunt en die fokus op kollektiewe eerder as individuele geheue.
Dig beneath the surface and songs such as For The Price Of The Cup Of Tea are a gruesome mix of the smug and the twee.
It's all too twee and terribly nice to set the charts on fire.
Met hierdie werk, en sy twee voorgangers, word 'n leemte gevul in die vertaling van die Griekse literatuurskat in Afrikaans.
The rhyming text and the artwork--acrylic pencil and pen on watercolour paper--give dramatic intensity to a kind of modern folktale about an apparent eccentric, Miss Annabel Spoon, who simply petrifies 'every poor soul in Twee .
Life, a social media monitoring and analysis vendor, today announced the release of Twee.