utsuri-goshi

utsuri-goshi

A maneuver known as countering.