verligte

verligte

(fəˈləxtə)
(in South Africa) n
(Government, Politics & Diplomacy)
a. (during apartheid) a person of any of the White political parties who supported liberal trends in government policy
b. (as modifier): verligte politics.
Compare verkrampte
[C20: from Afrikaans (adj), literally: enlightened]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
die Engelse bevelvoerder, Wauchope en die Boeregeneraal, Cronje teenoor mekaar plaas as argaiese karakters en oorlogvoerders uit 'n vorige era en daarteenoor Methuen en De la Rey, as die "verligte" militariste met mekaar kontrasteer.
Peisithetairos word Pistorius, 'n verligte, en Euelpides word Van der Merwe, 'n verkrampte.
Hierdie byvoeging tot die teks, tesame met die eenvoudige en treffende voorbladontwerp, herinner aan Middeleeuse verligte tekste en dra by tot die eksotiese, ritualistiese wereld wat die gedigte oproep.
(3.) The existence of liberals (verligte or the enlightened) and conservatives (verkrampte or the ultra-conservative) goes back to the 1960s in Afrikaner intellectual and political history.
"Xerafins" and "verligte" were Mr Bhandarkar's favourite bonus words (called bingos in Scrabble parlance) that he was able to put down.
Die fisieke konfrontasie in die drama word tekenend van 'n botsing van ideologiee: hiperkonserwatiewe Afrikanerskap versus verligte liberalisme.
During the 1970s, twin ideologies evolved within the National Party that were concerned with race relations between the white majority and the overwhelming black majority; the conservative verkrampte (narrow-minded) thinkers and the more liberal-leaning verligte (enlightened) faction.
He also represented the verligte (so-called "liberal" or enlightened) tradition within the NP -- a political vision not radically dissimilar from that which the General Staff of the SADF was advocating.
The dwindling verligte, or enlightened wing, of the Nats has watched in dismay as de Klerk retreated into old-style racial politics.
And far from presaging an era of reconciliation, the policies of the so-called verligte, or enlightened, wing of the National Party are meant to buy time and a little social peace while political decapitation is practiced on the opposition.
Reeds met die omslag word hierdie paradoks bevestig: 'n foto getiteld Dooie sederbome in Skerpioenpoort deur Jan Mostert, maar 'n beeld van verligte takke wat aansluit by die openingsgedig "Nature morte--by 'n akwarel van Jan Voerman" (8):
This generated new tensions in the Jewish community, which by then mostly identified itself with the progressive movement and with the government's verligte (enlightened) reform policies (Shimoni 1988).