verligte

verligte

(fəˈləxtə)
(in South Africa) n
(Government, Politics & Diplomacy)
a. (during apartheid) a person of any of the White political parties who supported liberal trends in government policy
b. (as modifier): verligte politics.
Compare verkrampte
[C20: from Afrikaans (adj), literally: enlightened]
References in periodicals archive ?
Peisithetairos word Pistorius, 'n verligte, en Euelpides word Van der Merwe, 'n verkrampte.
Hierdie byvoeging tot die teks, tesame met die eenvoudige en treffende voorbladontwerp, herinner aan Middeleeuse verligte tekste en dra by tot die eksotiese, ritualistiese wereld wat die gedigte oproep.
Die fisieke konfrontasie in die drama word tekenend van 'n botsing van ideologiee: hiperkonserwatiewe Afrikanerskap versus verligte liberalisme.
During the 1970s, twin ideologies evolved within the National Party that were concerned with race relations between the white majority and the overwhelming black majority; the conservative verkrampte (narrow-minded) thinkers and the more liberal-leaning verligte (enlightened) faction.
He also represented the verligte (so-called "liberal" or enlightened) tradition within the NP -- a political vision not radically dissimilar from that which the General Staff of the SADF was advocating.
The dwindling verligte, or enlightened wing, of the Nats has watched in dismay as de Klerk retreated into old-style racial politics.
And far from presaging an era of reconciliation, the policies of the so-called verligte, or enlightened, wing of the National Party are meant to buy time and a little social peace while political decapitation is practiced on the opposition.
Reeds met die omslag word hierdie paradoks bevestig: 'n foto getiteld Dooie sederbome in Skerpioenpoort deur Jan Mostert, maar 'n beeld van verligte takke wat aansluit by die openingsgedig "Nature morte--by 'n akwarel van Jan Voerman" (8):
This generated new tensions in the Jewish community, which by then mostly identified itself with the progressive movement and with the government's verligte (enlightened) reform policies (Shimoni 1988).
The traditionalists and the modernisers--referred to by Afrikaans commentators as the verkrampe (literally cramped) and verligte (enlightened) wings of Afrikaner nationalism--were staging a protracted battle for supremacy in the wake of the mass student uprisings of June 1978.
Small's faith in the intellectual conscience of the verligte (enlightened) white-Afrikaner literary artist is strongly reminiscent of Nietzsche's faith in the "exceptional individual"--the 'solitary" artist, the 'solitary" thinker--whom he believed had a special role to play not only as the voice of social conscience, but also as an agent of transformation.
Satan word nie voorgestel as 'n lelike en grof-komiese karakter uit 'n Middeleeuse duvelrie nie, maar eerder as 'n verligte en beskaafde heer wat die menslike doenighede en opvattings wrangironies betrag.