weer


Also found in: Thesaurus, Medical, Idioms, Wikipedia.

we·er

 (wē′ər)
adj.
Comparative of wee1.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Verder neem sy 'n besluit dat sy nie langer deur Cornelis Brink misbruik gaan word nie--sy het die mag om nee te se: "En vandag kan ek se: Daardie stront van 'n Ouman het my nie genaai nie en hy gaan my nooit weer naai nie.
dryfgoed"--met weer 'n gesketste vroulike naakfiguur, maar die keer by 'n waskom en lampetbeker op 'n tafel).
Weer kom die verhouding tussen man en vrou ter sprake; weer is daar sprake van 'n "gesinstragedie"; van die simboliese konfrontasie tussen droogte (grond) en water en van die trourok as veelseggende simbool.
In Oor en weer gee Hennie Aucamp--bekroonde kortverhaalskrywer, vader van die Afrikaanse kabaret, asook skrywer van etlike toneelstukke, hoorspele, liedtekste, poesie en biografiese fiksie--16 onderhoude weer wat oor die afgelope 40 jaar met hom gevoer is.
Net daarna rys sy nekhare weer omdat sommige Engelssprekendes so negatief is.
Ek sien nou die dag weer die kopie van die boek Gesprekke met skrywers waarin Ronnie Belcher met hom 'n onderhoud voer.
In haar bundel Amper my mense is Serfontein, soos ons haar lankal reeds leer ken het, weer op haar stukke.
In die eerste verhaal, "Yesterday, today and tomorrow", word twee karakters, Mia en Teo, bekendgestel wat weer, in 'n latere konteks, figureer in die slotverhaal, "Queen of the rose garden".
Sonder skaamte of persona maak hulle hul opwagting en vertrek weer sonder groet.
Dan Sleigh se Afstande is soos Eilande (2001) 'n breed opgesette, lywige historiese roman waarin die noukeurige rekonstruksie van 'n tydperk en groot historiese gebeure weer aan die orde is.
Dan volg sy jare van harde werk om sy naam weer in ere te herstel.