xanthochroia

xanthochroia

(ˈzænθəˌkrɔɪə)
n
(Pathology) pathol a condition causing yellow patches on the skin similar to xanthoma