zecchino

(redirected from zecchinos)

zec·chi·no

 (zĕ-kē′nō) also zec·chin or zech·in (zĕk′ĭn)
n. pl. zec·chi·ni (-nē) or zec·chi·nos also zec·chins or zech·ins
See sequin.

[Italian; see sequin.]

zecchino

(zɛˈkiːnəʊ)
n, pl -ni (-nɪ)
(Historical Terms) another word for sequin2
[C18: from Italian; see sequin]