zloty

(redirected from Zlotych)
Also found in: Thesaurus, Financial, Encyclopedia.

zlo·ty

 (zlô′tē)
n. pl. zloty or zlo·tys
See Table at currency.

[Polish zl̷oty, golden, zloty, from zl̷oto, gold; see ghel- in Indo-European roots.]

złoty

(ˈzlɒtɪ)
n, pl złotys or złoty
(Currencies) the standard monetary unit of Poland, divided into 100 groszy
[from Polish: golden, from zlyoto gold; related to Russian zoloto gold]

zlo•ty

(ˈzlɔ ti)

n., pl. -tys, (collectively) -ty.
the basic monetary unit of Poland.
[1915–20; < Polish złoty literally, of gold, golden, adj. derivative of złoto gold]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.zloty - the basic unit of money in Polandzloty - the basic unit of money in Poland  
Polish monetary unit - monetary unit in Poland
grosz - 100 groszy equal 1 zloty in Poland
Translations
zloty

zloty

[ˈzlɔːtɪ] N (zlotys or zloty (pl)) → zloty m

zloty

n pl <zlotys or zloty> → Zloty m
References in periodicals archive ?
Kazdy Wykonawca zobowiazany jest wniesc przed uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysokosci 30 000 PLN (slownie trzydziesci tysiecy zlotych i 00/100).